• 146762885-12
  • 149705717

له بورډ څخه تر بورډ نښلونکی